AnsweredAssumed Answered

为什么adv7612的port B输入端没有图像显示,

Question asked by itcljh on Apr 16, 2018

问题:现在在port A端接入hdmi输入,可以采集显示图像,但是在B端接入hdmi输入,什么都没有,不能采集到图像,

下图 HDMI_PORT_SELECT=port A ,BG_MEAS_PORT_SEL=port B,或者HDMI_PORT_SELECT=port B ,BG_MEAS_PORT_SEL=port A,都只能输出port A端口的图像,port B端口不起作用,请问还需要哪里配置,谢谢!

由于是2选1切换,如何切换portA和portB之间hdmi信号源,通过哪些寄存器设置,谢谢!

          

 

这个是我板子adv7612相关寄存器初始化如下:

//adv7611_write(0x98, 0xFF, 0x80); // I2C reset
adv7611_write(0x98, 0xF4, 0x80); // CEC
adv7611_write(0x98, 0xF5, 0x7C); // INFOFRAME
adv7611_write(0x98, 0xF8, 0x4C); // DPLL
adv7611_write(0x98, 0xF9, 0x64); // KSV
adv7611_write(0x98, 0xFA, 0x6C); // EDID
adv7611_write(0x98, 0xFB, 0x68); // HDMI
adv7611_write(0x98, 0xFD, 0x44); // CP

adv7611_write(0x98, 0x01, 0x06); // Prim_Mode =110b HDMI-GR
adv7611_write(0x98, 0x02, 0xF5); // Auto CSC, YCrCb out, Set op_656 bit

adv7611_write(0x98, 0x03, 0x80); // 8-bit 4:2:2 DDR mode 2 (ITU-656 mode)

adv7611_write(0x98, 0x04, 0x62); //P[23:16] V/R, P[15:8] Y/G, P[7:0] U/CrCb/B 01 (default) 28.63636 MHz

//adv7611_write(0x98, 0x05, 0x28); // AV Codes Off
/**<行场外同步 */
//adv7611_write(0x98, 0x05, 0x2E); // AV Codes Off
/**<行场内同步 */
adv7611_write(0x98, 0x05, 0x2c); // AV Codes Off

adv7611_write(0x98, 0x06, 0xA6); // Invert VS,HS pins
adv7611_write(0x98, 0x0B, 0x44); // Power up part
adv7611_write(0x98, 0x0C, 0x42); // Power up part
adv7611_write(0x98, 0x14, 0x7F); // Max Drive Strength
adv7611_write(0x98, 0x15, 0x80); // Disable Tristate of Pins
adv7611_write(0x98, 0x19, 0x83); // LLC DLL phase
adv7611_write(0x98, 0x33, 0x40); // LLC DLL enable

adv7611_write(0x98, 0x20, 0xF8); // Manually assert hot plug on port A
//adv7611_write(0x80, 0x2A, 0x3F); // power down

 

 


adv7611_write(0x44, 0xBA, 0x01); // Set HDMI FreeRun
adv7611_write(0x64, 0x40, 0x81); // Disable HDCP 1.1 features

adv7611_write(0x68, 0x9B, 0x03); // ADI recommended setting
adv7611_write(0x68, 0xC1, 0x01); // ADI recommended setting
adv7611_write(0x68, 0xC2, 0x01); // ADI recommended setting
adv7611_write(0x68, 0xC3, 0x01); // ADI recommended setting
adv7611_write(0x68, 0xC4, 0x01); // ADI recommended setting
adv7611_write(0x68, 0xC5, 0x01); // ADI recommended setting
adv7611_write(0x68, 0xC6, 0x01); // ADI recommended setting
adv7611_write(0x68, 0xC7, 0x01); // ADI recommended setting
adv7611_write(0x68, 0xC8, 0x01); // ADI recommended setting
adv7611_write(0x68, 0xC9, 0x01); // ADI recommended setting
adv7611_write(0x68, 0xCA, 0x01); // ADI recommended setting
adv7611_write(0x68, 0xCB, 0x01); // ADI recommended setting
adv7611_write(0x68, 0xCC, 0x01); // ADI recommended setting

//adv7611_write(0x68, 0x00, 0x00); // Set HDMI Input Port A
//adv7611_write(0x68, 0x83, 0xFE); // Enable clock terminator for port A


adv7611_write(0x68, 0x00, 0x08); //Set HDMI Input Port A (BG_MEAS_PORT_SEL = 001b)
//adv7611_write(0x68, 0x00, 0x01); //Set HDMI Input Port B (BG_MEAS_PORT_SEL = 000b)
adv7611_write(0x68, 0x02, 0x03); //Enable Ports A & B in background mode
adv7611_write(0x68, 0x83, 0xFC); //Enable clock terminators for port A & B

 

 

 

adv7611_write(0x68, 0x6F, 0x0C); // ADI recommended setting
adv7611_write(0x68, 0x85, 0x1F); // ADI recommended setting
adv7611_write(0x68, 0x87, 0x70); // ADI recommended setting
adv7611_write(0x68, 0x8D, 0x04); // LFG Port A
adv7611_write(0x68, 0x8E, 0x1E); // HFG Port A
adv7611_write(0x68, 0x1A, 0x8A); // unmute audio
adv7611_write(0x68, 0x57, 0xDA); // ADI recommended setting
adv7611_write(0x68, 0x58, 0x01); // ADI recommended setting
adv7611_write(0x68, 0x03, 0x98); // DIS_I2C_ZERO_COMPR
adv7611_write(0x68, 0x75, 0x10); // DDC drive strength

adv7611_write(0x68, 0x90, 0x04); //LFG Port B
adv7611_write(0x68, 0x91, 0x1E); //HFG Port B

Outcomes