Post Go back to editing

ADG3247BRU Propagation Delay

Datasheet say when Changing  3.3V2.5V2.5V1.8V ( SEL_=VCC)Propagation Delay is 0.225ns .

When changing  3.3V->1.8 V ( SEL_=0V), is Propagation Delay 0.225ns?