ADG3304 - I2C

Is it possible to use the ADG3304 for I2C level translating (3,3V Master, 5V slave)?