Post Go back to editing

VRMS ADE7753

Category: Software
Product Number: ADE7753

Xin chào,
tôi đã đo giá trị Vrms từ nguồn điện 220V của mình. Có một vấn đề là giá trị này thay đổi như sau: 230,232,238,245,249,252,244,235,229 mặc dù giá trị tính từ đồng hồ không đổi quanh 229V. Tôi đang gặp rắc rối gì vậy?
Cảm ơn mọi người.
Trân trọng,
Hùng