Post Go back to editing

HMC702锁定检测

目前寄存器设置如下:

Reg 01h<14> = 1

Reg 1Ah<9:0> = 40h ;     Reg 1Ah<11:10> = 1:1 ;     Reg 1Ah<13:12> = 1:0 (我在这里把LD—SDO接口强制设置在锁定检测状态,不需要其进行SDO串行数据输出);    Reg 1Ah<19:14> = 0h ;

Reg 1Bh<3:0> = 2h ;

按照以上设置,我用频谱仪检测到输出信号已经锁定后,LD-SDO接口始终没有输出一个高电平,求解?