Post Go back to editing

请问AD9910能否输出三角波、锯齿波和方波?

您好,

  我想用AD9910的DRG模式输出三角波和锯齿波,请问是否可以实现。

  我按照个人理解配置了一些寄存器,发现输出波形在y=0附近仍然有很严重的正弦调制,请问是否能输出完全规整的三角波和锯齿波呢?

  按照个人理解,DRG模式下,控制DRHOLD引脚即能输出方波,此时的频率信息是否也需要非常精确的对应呢?

  下面是我当前用于输出三角波的寄存器配置:

   01:0x006E 0820

     02:  0x183F C000

     0E:  0x3FFF 0000 0002 0000

     0B:  0xFFFF FFFF 0000 0000

     0C:  0x0020 0000 0020 0000

     0D:  0x0001 0001

     附件中是示波器采集到的当前的“三角波”。

  请指点,谢谢!