HMC832小数模式设置问题

最近在使用HMC832芯片时发生了如下问题,希望能解决。

在设置HMC832芯片时,整数模式设置正常,小数模式不论设置输出频率是多少实际的输出频率一直 在3Ghz左右。

使用的输入频率为50Mhz,寄存器参数设置如下

整数模式:

hmc832_writeReg(0x01, 0x03); 
hmc832_writeReg(0x02, 0x01);
hmc832_writeReg(0x05, 0x90); 
hmc832_writeReg(0x05, 0x4F98); 
hmc832_writeReg(0x05, 0x4DB8); 
hmc832_writeReg(0x05, 0xFF88); 
hmc832_writeReg(0x05, 0); 
hmc832_writeReg(0x06, 0x2003CA); //  整数模式
hmc832_writeReg(0x07, 0xCCD); // 整数模式
hmc832_writeReg(0x08, 0xC1BEFF); // 默认值
hmc832_writeReg(0x09, 0x3FFFF); // 整数模式
hmc832_writeReg(0x0A, 0x2046); 
hmc832_writeReg(0x0B, 0x0F8061); 
hmc832_writeReg(0x0F, 0x81); 
hmc832_writeReg(0x03, 0x28);

小数模式与整数模式的区别仅在第6/8/9和4号寄存器有区别:

hmc832_writeReg(0x01, 0x03); 
hmc832_writeReg(0x02, 0x01);
hmc832_writeReg(0x05, 0x90); 
hmc832_writeReg(0x05, 0x4F98); 
hmc832_writeReg(0x05, 0x4DB8);
hmc832_writeReg(0x05, 0xFF88);
hmc832_writeReg(0x05, 0); 
hmc832_writeReg(0x06, 0x200B4A); //  小数模式
hmc832_writeReg(0x07, 0x94D); //小数模式
hmc832_writeReg(0x08, 0xC1BEFF); 
hmc832_writeReg(0x09, 0x3AFEFD); // 小数模式
hmc832_writeReg(0x0A, 0x2046); 
hmc832_writeReg(0x0B, 0x0F8061); 
hmc832_writeReg(0x0F, 0x81); 
hmc832_writeReg(0x03, 0x28);

hmc832_writeReg(0x04, 0x333333);// 小数模式

寄存器的值是通过文献进行反复计算的,希望能解决小数模式设置故障的问题。