HMC832小数模式设置问题

在使用HMC832芯片时遇到了如下问题,百思不得其解,希望有人能为我解惑,谢谢。

在配置寄存器参数的时候,分别使用整数模式和小数模式进行配置,整数寄存器配置完成后输出频率正常,小数寄存器配置完毕后输出的频率一直在3Ghz左右。

输入的频率为50Mhz,寄存器参数配置如下:

整数模式:

hmc832_writeReg(0x01, 0x03); 
hmc832_writeReg(0x02, 0x01);
hmc832_writeReg(0x05, 0x90); 
hmc832_writeReg(0x05, 0x4F98); 
hmc832_writeReg(0x05, 0x4DB8); 
hmc832_writeReg(0x05, 0xFF88); 
hmc832_writeReg(0x05, 0); 
hmc832_writeReg(0x06, 0x2003CA);  // 整数模式
hmc832_writeReg(0x07, 0xCCD); // 整数模式
hmc832_writeReg(0x08, 0xC1BEFF);
hmc832_writeReg(0x09, 0x3FFFF); // 整数模式
hmc832_writeReg(0x0A, 0x2046); 
hmc832_writeReg(0x0B, 0x0F8061); 
hmc832_writeReg(0x0F, 0x81); 
hmc832_writeReg(0x03, 0x28);

小数模式仅改变了第6、7、9,4,4个寄存器的值。

hmc832_writeReg(0x01, 0x03); 
hmc832_writeReg(0x02, 0x01);
hmc832_writeReg(0x05, 0x90); 
hmc832_writeReg(0x05, 0x4F98); 
hmc832_writeReg(0x05, 0x4DB8);
hmc832_writeReg(0x05, 0xFF88);
hmc832_writeReg(0x05, 0); 
hmc832_writeReg(0x06, 0x200B4A); //  小数模式
hmc832_writeReg(0x07, 0x94D); // 小数模式
 hmc832_writeReg(0x08, 0xC1BEFF); 
hmc832_writeReg(0x09, 0x3AFEFD); //  小数模式
hmc832_writeReg(0x0A, 0x2046); 
hmc832_writeReg(0x0B, 0x0F8061); 
hmc832_writeReg(0x0F, 0x81); 
hmc832_writeReg(0x03, 0x28);
 hmc832_writeReg(0x04, 0x333333);/ / 小数模式