Post Go back to editing

ADIS16448的使用问题,反应很慢。

@用ADIS16448做一个惯导组合,之前已经买了一块测试结果十分满意的,现在又买了几块后,同样的环境下进行测试,后边这些反应很慢,不动所得数据是不变化的,是其动起来后,XYZ这些变化就像一个慢动作电影一样,求帮助,能给点意见出来。

Header 1

      ax加计  AY加计  AZ加计  WX陀螺 WY陀螺 WZ陀螺 温度

3501  -0.971   +0.011   -0.015  +0.21  +0.62  +00  +028.5

3502  -0.971   +0.011  -0.015  +0.21  +0.62  +00  +028.5

3503  -0.971   +0.011  -0.015  +0.21  +0.62  +00  +028.5

3504  -0.971   +0.011  -0.015  +0.21  +0.62  +00  +028.5

3505  -0.971   +0.011  -0.015  +0.21  +0.62  +00  +028.5

3506  -0.971   +0.011  -0.015  +0.21  +0.62  +00  +028.5

3507  -0.971  +0.011  -0.015  +0.21  +0.62  +00  +028.5

3508  -0.971  +0.011  -0.015  +0.21  +0.62  +00  +028.5

3509  -0.971  +0.011  -0.015  +0.21  +0.62  +00  +028.5

3510  -0.971  +0.011  -0.015  +0.21  +0.62  +00  +028.5

3511  -0.971  +0.011  -0.015  +0.21  +0.62  +00  +028.5

3512  -0.971  +0.011  -0.015  +0.21  +0.62  +00  +028.5

3513  -0.971  +0.011  -0.015  +0.21  +0.62  +00  +028.5

3514  -0.971  +0.011  -0.015  +0.21  +0.62  +00  +028.5

3515  -0.971  +0.011  -0.015  +0.21  +0.62  +00  +028.5

3516  -0.971  +0.011  -0.015  +0.21  +0.62  +00  +028.5

3517  -0.971  +0.011  -0.015  +0.21  +0.62  +00  +028.5

3518  -0.971  +0.011  -0.015  +0.21  +0.62  +00  +028.5

3519  -0.971  +0.011  -0.015  +0.21  +0.62  +00  +028.5

3520  -0.971  +0.011  -0.015  +0.21  +0.62  +00  +028.5

3521  -0.971  +0.011  -0.015  +0.21  +0.62  +00  +028.5

3522  -0.971  +0.011  -0.015  +0.21  +0.62  +00  +028.5

3523  -0.971  +0.011  -0.015  +0.21  +0.62  +00  +028.5

3524  -0.971  +0.011  -0.015  +0.21  +0.62  +00  +028.5

3525  -0.971  +0.011  -0.015  +0.21  +0.62  +00  +028.5

3526  -0.971  +0.011  -0.015  +0.21  +0.62  +00  +028.5

3527  -0.971  +0.011  -0.015  +0.21  +0.62  +00  +028.5

3528  -0.971  +0.011  -0.015  +0.21  +0.62  +00  +028.5

3529  -0.971  +0.011  -0.015  +0.21  +0.62  +00  +028.5

3530  -0.971  +0.011  -0.015  +0.21  +0.62  +00  +028.5

3531  -0.971  +0.011  -0.015  +0.21  +0.62  +00  +028.5

3532  -0.971  +0.011  -0.015  +0.21  +0.62  +00  +028.5

3533  -0.971  +0.011  -0.015  +0.21  +0.62  +00  +028.5

3534  -0.971  +0.011  -0.015  +0.21  +0.62  +00  +028.5

3535  -0.971  +0.011  -0.015  +0.21  +0.62  +00  +028.5

3536  -0.971  +0.011  -0.015  +0.21  +0.62  +00  +028.5

3537  -0.971  +0.011  -0.015  +0.21  +0.62  +00  +028.5

3538  -0.971  +0.011  -0.015  +0.21  +0.62  +00  +028.5

3539  -0.971  +0.011  -0.015  +0.21  +0.62  +00  +028.5

attachment.zip
Parents Reply Children
No Data