Post Go back to editing

关于ADXL345各种封装的区别

我在网上看到了各种ADXL345的版本,请问他们封装亦或是使用方法有什么区别?

ADXL345BCCZ-RL

ADXL345-EP,

ADXL345BCCZ,

ADXL345BCCZ-RL7

ADXL345TCCZ-EP-RL7