Post Go back to editing

关于四路ADC AD7999的问题

问题描述

电路用四个电位器分别作为四路模拟输入, 某一路模拟输入发生改变时(电位器旋钮),临近的下一位值读出值会发生变化。

规律如下:如果   IN1 改变 造成IN2 读出值变化,IN3,IN4不受影响。IN1主动变化0~255, IN2数字输出被动改变约10,                   同时上升同 时下降。 下同不重复

                   如果   IN2 改变 造成IN3 读出值变化,IN1,IN4不受影响。

                   。。。。。

                   如果   IN4 改变 造成IN1 读出值变化,IN2,IN3不受影响。

大幅度转动IN1,示波器监视IN2模拟输入无改变,电源电压无改变(50mV/格档位),I2C数字输出改变。

ADI 朋友,能帮到我吗? 提供线索也行。

Parents Reply Children
No Data