Post Go back to editing

AD7193的模拟量输入电压范围多少

你好:

     请问当AVDD=DVDD=3.3V vref+=2.5V  vref-=0V  增益是1的情况下:AD7193的模拟量脚的输入电压范围多少?

谢谢。

Parents Reply Children
No Data