Post Go back to editing

咨询 AD5317R AD5684R AD5685R AD5686R 兼容性 谢谢

4通道SPI接口的DAC: AD5317R (10bit)、  AD5684R (12bit)、 AD5685R(14bit)、  AD5686R (16bit)

封装都用TSSOP16(RU-16)的。

确认下:

1 这种封装的,这4种器件是 pin-to-pin可以替换的,是吗?

2 软件也是兼容的,只是精度不同,对吗?

谢谢。