Post Go back to editing

AD5258_Rw

1) Rw是否会随电源而改变?若是,能否提供显示该变化模式的图形?


2) Rw是否会随编码不同而改变?若是,能否提供显示该变化模式的图形?


3) 还有其它因素会导致Rw改变吗?


4) AD5258的Rw典型值是多少?