ADUC7021BCPZ62I 如何烧录程序

你好

 

         通过网上买的这款ADI的芯片ADUC7021BCPZ62I,发现带I的烧录方法不一样。ADUC7021BCPZ62之前这款是用串口烧录的。现在这个ADUC7021BCPZ62I 不知道如何烧录,和需要什么仪器和设备烧录。希望贵公司这边能提供技术支持,谢谢。 是要从官网上买这个编程器吗?  USB-I2C/LIN-CONV-Z 。有懂这方面的技术工程师,很急,很急,等着出货。

  


                                 Help
[edited by: mybusiness8@163.com at 6:34 AM (GMT 0) on 26 Feb 2019]