Post Go back to editing

HMC413无法进行噪声仿真

HMC413S16G芯片提供的s2p文件中没有噪声参数,怎么进行噪声仿真?

 • Hi,

  You can post your query on Chinese EngineerZone located on this link.

  您可以在此链接上的中文EngineerZone上发布您的查询。

  Nín kěyǐ zài cǐ liànjiē shàng de zhōngwén EngineerZone shàng fābù nín de cháxún.

  您可以在此链接上的中文EngineerZone上发布您的查询。
  
  
  Nín kěyǐ zài cǐ liànjiē shàng de zhōngwén EngineerZone shàng fābù nín de cháxún.   

  Regards,
  Goz